Вашата оценка

Общи условия

 

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Кераглас ЕООД и посетителите/клиентите на интернет страницата www.keraglass.info наричана за по-кратко сайт.

Тези условия обвързват всички посетители на сайта. 

Кераглас ЕООД е дружество, регистрирано съобразно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201895803, със седалище гр. София, бул. Симеоновско шосе 1, телефон за контакт: 028603242, имейл [email protected]

Кераглас ЕООД е администратор на лични даннни съгласно действащото законодателство. 

1. Регистрация и данни на посетителите/клиентите

Сайтът дава възможност на посетителите/клиентите да разгледат и закупят предлаганите в него стоки и услуги, като може да бъде разглеждан свободно без да е необходима регистрация. Всеки посетител, желаещ да се абонира за месечния бюлетин, да се свърже с нас или да отправи запитване е длъжен да попълни информационната форма, в която посочва коректни данни: Име, фамилия, валиден адрес, телефонен номер и e-mail. 

2. Съгласие с общите условия

Отбелязването с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" е задължително във връзка с промените в европейското законодателство, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 GDPR за защита на личните данни. Вашето съгласие е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ, с което декларирате, че сте запознати с настоящите Общи условия и ги приемате изцяло.

3. Поверителност на личните данни

Личните данни, които получаваме при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на посетителите/клиентите, включващо приемане и изпълнение на поръчки, връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми свързани с поръчката, осигуряване на гаранционно обслужване на предлаганите продукти и изпращане на брошури, известия и съобщения.

Като регистриран администратор на лични данни Кераглас ЕООД може, без съгласието на посетителите да събира данни от вида IP адрес, време на посещение, място на достъп до Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и др. параметри, предоставени от уеб-браузъра.

Тези данни могат да бъдат използвани за подобряване на информацията и услугите, които Ви предлагаме със статистически цели.

Посетителя/клиента има право по всяко време и при спазване разпоредбата на следващото изречение да се противопостави на събирането на лични данни и да изиска тяхното изтриване, като по този начин Получателят оттегля съгласието си по отношение на настоящите Общи условия и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без, която и да е от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата. Получателят не може да оттегли съгласието си, докато е налице висящо договорно правоотношение или докато не изплати всички дължими по договор суми към Кераглас ЕООД.

Кераглас ЕООД гарантира на своите посетители/клиенти пълна конфиденциалност на предоставената информация и лични данни. Те няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия и приложимото законодателство. Като администратор на лични данни ние осигуряваме високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране.

При отказ от Получателя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и услугите, предлагани от нас.

4. Авторско право

Съдържанието на сайта включващо снимки, графики, текстове, дизайни и др. е собственост на Кераглас ЕООД и всяко използване на изброените материали включително модификация и репродукция без разрешението на Кераглас ЕООД се наказва по предвидените от закона начини.

Снимките на продуктите са илюстративни!

5. Промени

Кераглас запазва правото си да променя цените.

Общите условия и характеристиките на предоставяните услуги могат да бъдат променяни по всяко време от Кераглас ЕООД на основание промени в законодателството.

6. Обработване на лични данни /Клауза, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни/

Кераглас ЕООД в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR), в сила от 25.05.2018 год. гарантира, че личните данни на посетителите/клиентите се обработват с информираното им съгласие и във връзка с целта на предоставянето им. В качеството на администратор обработващ лични данни, Кераглас ЕООД се задължава да спазва приложимото законодателство в областта на личните данни и Общия Регламент (GDPR). 

Обработването и съхранението на предоставените лични данни от посетителите/клиентите е за периода, в който се изпълняват целите. В съответствие с GDPR, посетителя/клиента има право да поиска коригиране, промяна, актуализиране или заличаване на предоставените от него данни.

7. Разрешаване на спорове

Съгласно действащото законодателство, ние сме длъжни да информираме потребителите за наличието на Европейска платформа за онлайн решаване на спорове, която може да бъде използвана за уреждане на възникнали спорове, без нужда от намесата на съд. 

Вижте европейската платформа за онлайн решаване на спорове тук: https://ec.europa.eu/odr
Жалба към Комисия за Защита на Потребителите можете да податете тук: https://www.kzp.bg/podavane-na-zhalba